HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Nếu tài khoản của bạn tại FPTS có cổ phiếu lẻ (dưới 100 cổ phiếu tại HOSE và HNX) và bạn đã ký Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Giao dịch Chứng khoán với chúng tôi, bạn có thể đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến ngay trên EzTrade, EzMobileTrading tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Theo đó, các lệnh lô lẻ sẽ được khớp lệnh liên tục từ 9h15 - 11h30 và từ 13h00 - 14h30 hoặc giao dịch thỏa thuận từ 9h15- 11h30 và từ 13h00 - 15h00. Lệnh lô lẻ sẽ đều chỉ được áp dụng loại giá giới hạn (LO - Limit Order). Tuy nhiên, cần lưu ý là các lệnh lô lẻ sẽ chỉ được khớp với các lệnh lô lẻ đối ứng (nếu có).

Cách thức đặt lệnh giao dịch lô lẻ tại FPTS được thực hiện như các lệnh lô chẵn thông thường thông qua các ứng dụng đặt lệnh trực tuyến EzTrade và EzMobileTrading. Để có thông tin chi tiết, bạn vui lòng tham khảo Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán Chứng khoán Lô lẻ qua giao dịch trực tuyến tại đây.