HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Danh sách tài khoản môi giới Chứng khoán Phái sinh

TT

Tên đơn vị thụ hưởng

Số tài khoản

Ngân hàng

Nội dung

Tại Hà Nội

1

Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT

148001536551

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nop tien vao TK CKPS 
058CxxxxxxF 
cua Nguyen Van A

2

1221657683

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hà Thành

3

66666666387

Ngân hàng TMCP Tiên phong - Chi nhánh Hà Nội

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

1

Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT
- Chi nhánh TP.HCM

31010002232862

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- CN TP.HCM

Nop tien vao TK CKPS 
058CxxxxxxF 
cua Nguyen Van A

2

00006888978

Ngân hàng TMCP Tiên phong - CN TP HCM

Tại Đà Nẵng

1

Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT
 - CN Đà Nẵng

56110001117054

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
- CN Đà Nẵng

Nop tien vao TK CKPS 
058CxxxxxxF 
cua Nguyen Van A