HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Một số lưu ý

- Sản phẩm này chỉ áp dụng đối với các Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS và đã đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến của FPTS.

- Quý khách chỉ có thể thực hiện ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền cho các quyền mà mình sở hữu và đã được xác nhận Ngày phân bổ.

- Khi sử dụng Dịch vụ Ứng trước tiền (EzAdvance) đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý cho phép FPTS được tự động khấu trừ từ tiền bán chứng khoán và/hoặc tiền cổ tức của mình để thu hồi các khoản tiền mà FPTS đã ứng trước cho Quý khách cộng với lãi phát sinh theo mức lãi suất do FPTS quy định.

- Mỗi hợp đồng ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền chỉ áp dụng cho 01 (một) quyền nhận cổ tức bằng tiền.

- Thời gian đặt lệnh yêu cầu ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền: Từ 8h00 - 16h30 các ngày giao dịch.