HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Theo dõi quyền

Khách hàng có thể theo dõi tình trạng sở hữu quyền của mình tại menu Giao dịch đặc biệt → Thực hiện quyền trên Tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Tại ngày phân bổ quyền, FPTS tự động phân bổ quyền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại FPTS và gửi thông báo bằng Email cho các Khách hàng sở hữu quyền.