HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn đầu tư

* Giao dịch sơ cấp

- Hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị danh mục chứng khoán cơ cấu (CKCC) dựa trên danh mục mà FPT Capital cung cấp.

Bước 2: Đặt lệnh & hoàn thiện thủ tục mua

+ Nhà đầu tư đăng ký số lượng lô CCQ muốn mua bằng cách điền “Lệnh giao dịch hoán đổi”. Nhà đầu tư rà soát, ký, đóng dấu và nộp cho FPTS cho giao dịch tại ngày T. FPTS thực hiện đặt lệnh mua cho nhà đầu tư.

+ Hoàn thiện hồ sơ mua CCQ:

  • Nhà đầu tư yêu cầu Thành viên Lưu ký phong tỏa và chấp thuận chuyển quyền sở hữu CKCC tương ứng với số lô mà nhà đầu tư đã đăng ký mua.
  • Thành viên Lưu ký xác nhận số dư CKCC đã phong tỏa theo yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư hoàn thành “Bảng kê Chứng khoán cơ cấu” và “Văn bản xác nhận số dư CKCC”, ký, đóng dấu và gửi cho FPTS
  • Tất cả các biểu mẫu cần phải được hoàn thành và nộp cho FPTS trước giờ chốt sổ lệnh 14h40 – Ngày T. FPTS thực hiện đặt lệnh tương ứng cho nhà đầu tư.
  • Chuyển tiền
    • Nhà đầu tư chuyển tiền thanh toán bổ sung vào tài khoản của Quỹ tương ứng với số lô CCQ đặt mua và tiền cần chuyển vào Quỹ trước 11h00 ngày T+1.
    • Tiền thanh toán bổ sung bao gồm khoản tiền chênh lệch giữa lô chứng khoán & giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và các khoản thanh toán bổ sung bằng tiền đối với các mã chứng hoán bị hạn chế theo quy định tại Bản cáo bạch của Quỹ.

Bước 3: Chuyển quyền sở hữu

+ VSD phong tỏa chứng khoán cơ cấu mà nhà đầu tư đã đăng ký từ ngày giao dịch (T) tới ngày thanh toán (T+1) để phân bổ.

 Bước 4: CCQ ETF được VSD phân bổ cho nhà đầu tư /FPTS: 16h00 ngày T+1.

* Giao dịch thứ cấp:

- Chứng chỉ Quỹ ETF ETF FPT CAPITAL VNX50 được niêm yết ở trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

- Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

- Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã giao dịch: FUEFCV50

- Cách thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh liên tục

- Ngày giao dịch: Hàng ngày