HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thừa kế theo pháp luật

- Hồ sơ thừa kế theo pháp luật bao gồm:

1.Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế;

2. Văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao công chứng;

3. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao công chứng

4. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế: 01 bản gốc

5. Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết của tòa án: 01 bản sao công chứng

6. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế:

- Trường hợp là cá nhân:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực
  • Nếu người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật

- Trường hợp là tổ chức:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức
  • Giấy giới thiệu.

7. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định (Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân)

8. Các tài liệu khác (nếu có)

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do thừa kế chứng khoán và thông báo kết quả tới Người nhận thừa kế sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.