HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thừa kế theo di chúc

- Hồ sơ thừa kế theo di chúc bao gồm:

1. Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật: 01 bản sao công chứng;

2. Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán của người được nhận thừa kế: 01 bản sao công chứng;

3. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế: 01 bản gốc;

4. Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết của tòa án: 01 bản sao công chứng;

5. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế:

- Trường hợp là cá nhân:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực
  • Nếu người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật

- Trường hợp là tổ chức:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức
  • Giấy giới thiệu.

6. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định (Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân)

7. Các tài liệu khác (nếu có).

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do thừa kế chứng khoán và thông báo kết quả tới Người nhận thừa kế 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ