HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ trực tuyến tại FPTS

Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ trực tuyến tại FPTS

1. Hướng dẫn đặt lệnh Chứng khoán lô lẻ trên EzTrade

Thao tác đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán lô lẻ tương tự như thao tác đặt lệnh Chứng khoán lô chẵn.

- Khách hàng vào màn hình đặt lệnh, điền thông tin của lệnh đặt như sau:

  • Mã chứng khoán
  • Khối lượng: Lô lẻ có khối lượng từ 1 đến 99
  • Giá: Lô lẻ chỉ áp dụng loại giá giới hạn LO (Limit Order)
  • Bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như chứng khoán lô chẵn

- Để thực hiện Hủy hoặc Sửa lệnh chưa khớp, Quý khách vào màn hình “Lệnh chờ khớp” để thao tác:

Các lưu ý:

- Giao dịch lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn: các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.

2. Hướng dẫn xem bảng giá lô lẻ trên EzTrade

Quý khách có thể xem bảng giá lô lẻ của mã tại bảng giá trên EzTrade như sau:

- Nhấp chuột phải vào mã chứng khoán cần xem chi tiết trên màn hình bảng giá và chọn “Chi tiết…

- Thông tin về 03 mức giá dư mua và dư bán tốt nhất của các giao dịch lô lẻ trên Sàn sẽ được hiển thị trong mục “Giao dịch lô lẻ”:

3. Hướng dẫn đặt lệnh Chứng khoán lô lẻ trên ứng dụng EzMobileTrading

Quý khách vào ứng dụng EzMobileTrading trên điện thoại thông minh à sau đó vào mục Đặt lệnh để điền thông tin đặt lệnh:

  • Mã chứng khoán
  • Khối lượng: Lô lẻ có khối lượng từ 1 đến 99
  • Giá: Lô lẻ chỉ áp dụng loại giá giới hạn LO (Limit Order)
  • Bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như chứng khoán lô chẵn