Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn Đặt lệnh mua/bán

Khách hàng tuy cập vào màn hình chính của EzTrade, chọn Tab Giao dịch đặc biệt, chọn mục  Đặt trước lệnh mua bán

Điền các thông tin của Lệnh đặt trước sau đó nhấn nút “Ghi” rồi tiếp tục nhập các lệnh đặt trước khác (nếu cần). Lệnh đã ghi nhưng chưa xác nhận có thể được xóa bằng cách nhấn vào nút “Hủy” tương ứng với lệnh đó.

Nhập mật khẩu giao dịch để xác nhận các lệnh đặt trước vừa ghi

Sau khi nhập mật khẩu giao dịch, Quý khách kiểm tra cột “Trạng thái” của các lệnh đặt để biết được lệnh đã được đặt thành công hay chưa.