HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Thuế thu nhập chứng khoán tính như thế nào? Tôi có được hoàn thuế thu nhập chứng khoán không?

Thuế thu nhập chứng khoán được tính như sau:

* Đối với cá nhân, thuế thu nhập chứng khoán gồm:

 • Thuế Thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán.
 • Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

Chi tiết như sau:

 • Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán:
 • Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

- Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%

Trong đó, Giá chuyển nhượng chứng khoán là:

 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

- Thuế TNCN từ đầu tư vốn:

Căn cứ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Mục d, Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thu nhập từ cổ tức bằng cổ phiếu là thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, với cách tính thuế như sau:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 5%

 • Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.
 • Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
 • Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.

Như vậy, áp dụng theo cách tính này thì Nhà đầu tư không được phép hoàn thuế thu nhập chứng khoán.

Ví dụ: Ông K là cổ đông của công ty cổ phần X (đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán). Năm 2011, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của Công ty X (mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 2/2014, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của công ty X với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tháng 8/2014, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Khi chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2014

 • Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn: (2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng
 • Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: (2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng

+ Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2014

 • Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn: (3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng
 • Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: (7.0 × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng

* Đối với tổ chức, Tổ chức có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế TNDN phải nộp khi chuyển nhượng chứng khoán được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định,…

Thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

x

20%

Trong đó, Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

2
Tôi đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS, muốn chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về FPTS thì phải làm thế nào?

Quý khách muốn chuyển khoản từ công ty chứng khoán khác về FPTS, Quý khách chỉ cần mang Chứng minh thư/Thẻ căn cước đến phòng giao dịch của công ty chứng khoán đó và làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán.

3
Khi thực hiện bán cổ tức bằng chứng khoán/cổ phiếu thưởng đã về tài khoản thì tôi phải trả những khoản thuế nào?
 • Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

FPTS sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp  thuế Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn thay cho các cá nhân lưu ký chứng khoán tại FPTS nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán có ngày phân bổ quyền từ ngày 05/12/2020.

*  Cách tính thuế: Thuế TNCN từ đầu tư vốn phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%.

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế = Số lượng chứng khoán cùng loại bán/chuyển nhượng * Giá tính thuế
 • Số lượng chứng khoán bán/chuyển nhượng: Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng thì số lượng chứng khoán bán/chuyển nhượng phải kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức và cổ phiếu thưởng
 • Giá tính thuế:

* Nếu giá bán/chuyển nhượng ≥ Mệnh giá (10.000 đ): Giá tính thuế = Mệnh giá

* Nếu Giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá (10.000 đ): Giá tính thuế = Giá bán/giá chuyển nhượng

(Giá bán là giá khớp bình quân gia quyền của các lệnh bán trong ngày của khách hàng)

Lưu ý: Ngoài thuế TNCN từ đầu tư vốn, Quý khách vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán  0,1% giá trị bán/chuyển nhượng theo quy định

* Ví dụ: Ngày 05/12/2020, Khách hàng sở hữu 5.500 cổ phiếu AAA (trong đó có 500 cổ phiếu bằng cổ tức đã về tài khoản), sau đó thực hiện bán chứng khoán AAA vào các ngày khác nhau, Khách hàng cần thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

NĐT Bán/chuyển nhượng CP

KL khớp

Thuế chuyển nhượng Chứng khoán

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Cổ phiếu gốc

Cổ phiếu cổ tức

Ngày 1

300 CP AAA giá 11.000 đồng
(Giá bán > mệnh giá)

0

300

300x11.000x0,1%
= 3.300 đồng

300x10.000x5%
= 150.000 đồng

Ngày 2

1.200 CP AAA giá 9.000 đồng
(Giá bán < mệnh giá)

1.000

200

1.200x9.000x0,1%
= 10.800 đồng

200x10,000x5%
= 100.000 đồng

Ngày 3

1.000 CP AAA giá 9.500 đồng

1.000

0

1.000x9.500x0,1%
= 9.500 đồng

0