HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
2
Ứng trước tiền nhận cổ tức bằng tiền

FPTS cho phép Khách hàng ứng trước một số quyền cổ tức bằng tiền trước Ngày phân bổ.

Để ứng trước tiền cổ tức, Khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào qua địa chỉ: https://eztrade.fpts.com.vn 

Cách 1: Chọn menu "Giao dịch tiền" → "Ứng trước tiền cổ tức"

Cách 2: Chọn menu "Giao dịch đặc biệt" → "Thực hiện quyền"

 

Nhấn "Ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền" để mở màn hình Ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Bước 2: Khách hàng nhập Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền được nhận.

* Lưu ý: Số tiền được nhận = Số tiền yêu cầu ứng trước – Phí ứng trước 

Bước 3: Nhấn Chấp nhận và Nhập mật khẩu giao dịch → Xác nhận, hệ thống sẽ tự động ghi tăng  tiền được nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

Khách hàng có thể xem Lịch ứng trước tiền cổ tức khi nhấn vào nút Lịch sử ứng trước tiền cổ tức

3
Theo dõi quyền

Khách hàng có thể theo dõi tình trạng sở hữu quyền của mình tại menu Giao dịch đặc biệt → Thực hiện quyền trên Tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Tại ngày phân bổ quyền, FPTS tự động phân bổ quyền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại FPTS và gửi thông báo bằng Email cho các Khách hàng sở hữu quyền.