HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đối với Khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại ngân hàng

Hướng dẫn đối với Khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại ngân hàng

I. Đối tượng áp dụng

- Áp dụng đối với những khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS và mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại ngân hàng được FPTS lựa chọn.

- Danh sách ngân hàng cụ thể như sau:

  • Tại Hà Nội: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành;
  • Tại Đà Nẵng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng;
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh T.P Hồ Chí Minh.

II. Hướng dẫn giao dịch

Sau khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS, mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng được FPTS lựa chọn và ký “Hợp đồng nguyên tắc Giao dịch chứng khoán đối với khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng” với FPTS và Ngân hàng, Khách hàng có thể bắt đầu thực hiện giao dịch mua / bán chứng khoán.

1. Mua chứng khoán

Để mua chứng khoán, Khách hàng thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Khách hàng đến Ngân hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc và đề nghị Ngân hàng xác nhận số dư tiền để mua chứng khoán (theo mẫu “Giấy đề nghị phong tỏa tiền” tại đây).

- Bước 2: Sau khi Ngân hàng kiểm tra và phong tỏa số tiền theo đề nghị của khách hàng, Ngân hàng sẽ ký tên, đóng dấu vào “Giấy đề nghị phong tỏa tiền” và chuyển bản gốc sang Phòng Môi giới chứng khoán của FPTS.

- Bước 3: Trên cơ sở Giấy đề nghị phong tỏa tiền đã có xác nhận của Ngân hàng, FPTS tiến hành cập nhật số dư lên hệ thống giao dịch. Khách hàng được thực hiện giao dịch Mua chứng khoán trong phạm vi số tiền đã phong tỏa tại Ngân hàng và đã được cập nhật lên hệ thống giao dịch của FPTS.

Lưu ý: Số dư mà Ngân hàng xác nhận, phong tỏa chỉ có giá trị trong ngày giao dịch. Nếu khách hàng không Mua hết số tiền đã xác nhận thì số dư còn lại cũng không được mang sang ngày hôm sau.

- Bước 4: Nếu lệnh mua của khách hàng được khớp, Ngân hàng và FPTS sẽ thực hiện thanh toán bù trừ với Trung tâm lưu ký và hạch toán số cổ phiếu, số tiền tương ứng vào tài khoản của khách hàng.

2. Bán chứng khoán

Do chứng khoán được lưu ký tại FPTS nên khách hàng không cần đề nghị xác nhận số dư như đối với trường hợp Mua chứng khoán. Khách hàng có thể đặt lệnh bán chứng khoán trong phạm vi số dư chứng khoán hiện có trên tài khoản. Khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng được khớp, FPTS sẽ thực hiện thanh toán bù trừ với Trung tâm lưu ký và chuyển tiền cho Ngân hàng để ghi tăng số tiền tương ứng vào tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng.

Việc mua/bán chứng khoán sau khi đã có số dư tiền / chứng khoán trên hệ thống giao dịch của FPTS có thể được thực hiện qua internet, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại sàn. Khách hàng xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến – EzTrade để biết chi tiết cách giao dịch qua internet.

3. Các trường hợp thực hiện quyền

- Trường hợp Khách hàng được nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng: FPTS sẽ ghi Có (ghi tăng) vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS.

- Trường hợp Khách hàng được nhận cổ tức bằng tiền mặt: Trên cơ sở phân bổ của Trung tâm lưu ký chứng khoán, FPTS sẽ chuyển bảng kê chi tiết và chuyển tiền sang Ngân hàng để Ngân hàng ghi Có (ghi tăng) vào tài khoản tiền giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

- Trường hợp Khách hàng nộp tiền mua cổ phiếu / trái phiếu phát hành thêm của doanh nghiệp: Khách hàng tự thực hiện chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản thực hiện quyền mua của FPTS để FPTS chuyển tiền cho tổ chức phát hành.

4. Lưu ý

Khách hàng sử dụng tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng nên không thể sử dụng một số tiện ích như những khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại FPTS. Cụ thể đó là:

- Tiện ích Ứng trước tiền bán chứng khoán;

- Tiện ích Ứng trước tiền cổ tức;

- Tiện ích Giao dịch ký quỹ;

- Tiện ích Đặt trước lệnh chờ mua chứng khoán;

- Một số tiện ích trực tuyến như: Chuyển tiền trực tuyến, Thực hiền quyền mua chứng khoán trực tuyến.