HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng đẫn đặt Lệnh Bull&Bear

Bước 1: Trên màn hình đặt lệnh, Khách hàng chuyển sang Tab “Đặt lệnh điều kiện

Khách hàng nhập các trường dữ liệu đầu vào như sau:

  • Mã Chứng khoán: Hợp đồng tương lai

  • Khối lượng (≤ Khối lượng tối đa Khách hàng có thể đặt đối với mã đó)

  • Giá: là giá của lệnh gốc B&B để mở vị thế mới.

  • Khoảng lãi: là mức lãi (theo điểm) mà Khách hàng kỳ vọng đạt được, dùng để xác định Giá chốt lãi.

  • Giá chốt lãi: là giá mục tiêu kỳ vọng chốt lãi cho vị thế vừa mở.

   • Trường hợp lệnh B&B Mua: Giá chốt lãi = Giá lệnh gốc B&B + Khoảng lãi

   • Trường hợp lệnh B&B Bán: Giá chốt lãi = Giá lệnh gốc B&B - Khoảng lãi

Khoảng lỗ: là mức lỗ (theo điểm) mà khách hàng xác định trước, dùng để xác định Giá điều kiện.

 • Giá điều kiện: là giá kích hoạt lệnh cắt lỗ.

  • Trường hợp lệnh B&B Mua: Giá điều kiện = Giá lệnh gốc B&B - Khoảng lỗ

  • Trường hợp lệnh B&B Bán: Giá điều kiện = Giá lệnh gốc B&B + Khoảng lỗ o Biên trượt: là khoảng cách tăng/giảm (tùy thuộc vào lệnh Mua / Bán) của giá đặt lệnh cắt lỗ so với Giá điều kiện, để tăng khả năng khớp lệnh của lệnh cắt lỗ.

 • Giá đặt điều chỉnh: là giá đặt vào Sở giao dịch của lệnh cắt lỗ, được tính theo Giá điều kiện có điều chỉnh Biên trượt như sau:

  • Trường hợp lệnh B&B Mua: Giá đặt điều chỉnh = Giá điều kiện - Biên trượt

  • Trường hợp lệnh B&B Bán: Giá đặt điều chỉnh = Giá điều kiện + Biên trượt

- Nguyên tắc đặt lệnh:

 • Giá lệnh gốc B&B (lệnh mở mới vị thế), Giá chốt lãi, Giá điều kiện và Giá đặt điều chỉnh của lệnh cắt lỗ phải nằm trong khoảng giá trần sàn của mã phiên hôm đó.

 • Tại một thời điểm chỉ có 01 lệnh trong 03 lệnh của bộ lệnh B&B có hiệu lực.

Bước 2: Khách hàng nhấn nút “Ghi” để chuyển sang Lệnh chờ gửi. Khách hàng có thể sửa đổi Khối lượng, Giá điều kiện, Biên trượt bằng cách nhấn vào mũi tên tăng giảm. Sau đó nhấn “Gửi

* Lưu ý: Khách hàng có thể sử dụng tính năng tắt ghi lệnh chờ gửi để bỏ qua bước này

Bước 3: Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch vào ô Xác nhận lệnh rồi nhấn “Gửi lệnh

* Lưu ý: Khách hàng có thể sử dụng tính năng mật khẩu một lần cho cả phiên đăng nhập để có thể đặt lệnh nhanh.