HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Chứng quyền có bảo đảm là công cụ tài chính có mức độ rủi ro cao. Quý khách cần tìm hiểu và cân nhắc các rủi ro trước khi thực hiện giao dịch. Chứng quyền có bảo đảm có các rủi ro sau:

- Tính đòn bẩy: CW là công cụ đầu tư tài chính có thể giúp Quý khách gia tăng suất sinh lợi nhưng cũng đồng thời làm tăng tỷ lệ lỗ cho Quý khách khi chứng khoán cơ sở biến động ngược chiều với nhận định của Quý khách.

Ví dụ: Với nguồn vốn là 10 triệu đồng, khi Quý khách nhận định giá cổ phiếu sẽ tăng, Quý khách có thể mua:

  • 1.000 cổ phiếu ABC (giá 10.000 đồng/cổ phiếu) hoặc;
  • 5.000 CW mua (Chứng khoán cơ sở: ABC, giá 2.000 đồng/CW, tỷ lệ thực hiện 1:1, giá thực hiện: 10.000 đồng)

Tuy nhiên, giá cổ phiếu ABC không tăng như nhận định mà giảm xuống chỉ còn 8.000 đồng/cổ phiếu, khoản lỗ của Quý khách đối với các phương án:

  • Mua Cổ phiếu ABC là: (8.000 đồng – 10.000 đồng) x 1.000 cổ phiếu = -2.000.000 đồng ⇒ lỗ 20%
  • Toàn bộ khoản phí mua 5.000 CW: 10 triệu đồng ⇒ lỗ 100%

- Vòng đời giới hạn: khác với chứng khoán cơ sở, chứng quyền luôn có vòng đời hữu hạn. Do đó vào thời điểm đáo hạn, Quý khách sẽ không được tiếp tục nắm giữ CW như đầu tư cổ phiếu mà sẽ được thanh toán tiền hoặc mất khoản phí mua chứng quyền ban đầu.

- Thời gian: một số nhân tố tạo nên giá trị của CW có thể bị mất giá theo thời gian dẫn đến việc sụt giảm giá của CW, do đó Quý khách không nên xem CW là sản phẩm có thể mua và nắm giữ dài hạn.

Ví dụ: Độ biến động là một trong những nhân tố tạo nên giá trị của chứng quyền, thời gian đáo hạn càng dài thì khả năng xảy ra biến động giá tài sản cơ sở càng cao, dẫn đến giá của chứng quyền càng cao. Ngược lại, khi thời gian đáo hạn càng ngắn thì khả năng xảy ra biến động giá tài sản cơ sở càng thấp, dẫn đến giá của chứng quyền càng thấp.

- Cung, cầu thị trường: giống như bất kỳ các loại hàng hóa khác, giá của CW luôn chịu tác động bởi yếu tố cung cầu.

- Biến động của chứng khoán cơ sở cũng tác động trực tiếp đến giá của CW. Khi có yếu tố dẫn đến sự gia tăng mức độ biến động của chứng khoán cơ sở thì giá của CW sẽ tăng và ngược lại.

- Tổ chức phát hành: CW là một hợp đồng giữa tổ chức phát hành và người sở hữu, tổ chức phát hành có nghĩa vụ thanh toán hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở khi người sở hữu có yêu cầu thực hiện quyền. Vì vậy, trong suốt thời gian CW lưu hành đến lúc đáo hạn nếu tổ chức phát hành bị mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản sẽ dẫn đến rủi ro cho người sở hữu CW.