Hỗ trợ khách hàng

Hủy lệnh đặt trước

Các lệnh chưa được kích hoạt có thể được hủy từ màn hình “Lịch sử lệnh đặt trước” (Quý khách nhấn vào nút Hủy tương ứng với lệnh muốn hủy)

Các lệnh đã được kích hoạt nhưng chưa khớp hết cũng có thể được hủy hoặc sửa (cách hủy/sửa giống như đối với lệnh đặt thông thường - ở màn hình “Lệnh chờ khớp” tại “Màn hình đặt lệnh”.